ნავიგაცია

ავტორით ძებნა

შეიყვანეთ არანაკლებ 4 ნიშნისა


ამირანის ნომრები

ნომერი 1

ნომერი 2

ნომერი 3

ნომერი 4

ნომერი 5

ნომერი 6

ნომერი 7

ნომერი 8

ნომერი 9

ნომერი 10

ნომერი 11

ნომერი 12

ნომერი 13

ნომერი 14

ნომერი 15

ნომერი 16

ნომერი 17

ნომერი 18

ნომერი 19

ნომერი 20

ნომერი 21

ნომერი 22

ნომერი 23

ნომერი 24

ნომერი 25

ნომერი 26

ნომერი 27

ნომერი 28

ჟურნალ ამირანში ქვეყნდება სტატიები კავკასიის ხალხთა ენების, ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნიკური ყოფისა და ხელოვნების შესახებ. ჟურნალში ასევე იბეჭდება ნებისმიერი თემატიკის სამეცნიერო სტატია, რომელიც ზოგადად კავკასიას შეეხება. სტატიები შეიძლება წარმოდგენილი იყოს როგორც ქართულ (ვრცელი რეზიუმეთი ინგლისურ ენაზე), ასევე - ინგლისურ, ფრანგულ, გერმანულ და რუსულ (ვრცელი რეზიუმეთი ქართულად და ინგლისურად) ენებზე.

სარედაქციო კოლეგია

საგამომცემლო საბჭო


2001 ნომერი 4

4-5 ნომრების თავფურცელი

შეტანის თარიღი: 2002-11-11

ავტორ(ებ)ი: რედკოლეგია

4-5 ნომრების თავფურცელი2001 ნომერი 4

კიდევ ერთხელ კოლხეთის შუა და გვიანბრინჯაოს ხანის კულტურათა ურთიერთმიმართების საკითხებზე

შეტანის თარიღი: 2001-11-11

ავტორ(ებ)ი: ლერი ჯიბლაძე

ქართულ არქეოლოგიურ მეცნიერებაში ერთ-ერთ აქტუალურ და პრობლემურ საკითხად კვლავ რჩება შუა "პროტოკოლხური II ეტაპის" და გვიანბრინჯაოს "ძველკოლხური I ეტაპის" ხანის კულტურათა ურთიერთმიმართების გარკვევა. აღსანიშნავია, რომ ეს პრობლემა უკეთესადაა შესწავლილი ლითონის ინვენტარის, კერძოდ ბრინჯაოს ყუამილიანი და კოლხური ცულების სხვადასხვა სახეობის მიხედვით. მკვლევართა უმრავლესობა, ლითონის ინვენტარის მიხედვით, სამართლინად აღიარებს ამ კულტურათა შორის გენეტიკურ კავშირებს.2001 ნომერი 4

ცხოველსახოვანი შესაბნევები არაგვის ხეობიდან (ირემი)

შეტანის თარიღი: 2001-11-11

ავტორ(ებ)ი: ქეთევან რამიშვილი

მცირე ქანდაკებას მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ქართულ სახვით ხელოვნებაში. არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგად, განსაკუთრებით XX საუკუნეში, დაგროვდა დიდძალი ნივთიერი მასალა, რაც საშუალებას იძლევა მატერიალური კულტურის სხვა სახეობებთან ერთად სათანადოდ იქნეს შესწავლილი მცირე პლასტიკის მრავალფეროვანი ჯგუფებიც. ამჟამად გამოქვეყნებულია არაერთი თვალსაჩინო ნაშრომი, რომლებიც მიძღვნილია ანთროპომორფული და ზოომორფული გამოსახულებების კვლევისადმი.