კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2017. ნომერი 29

კიდევ ერთხელ ყაზი-ყუმუხის დიდი მეჩეთის დათარიღების თაობაზე

ავტორ(ებ)ი: ი.ა. კაიაევი, ა.ი. კაიაევი

სტატიაში განხილულია შუა საუკუნეების დაღესტნის საკულტო არქიტექტურის მონუმენტური ძეგლის - ყაზი-ყუმუხის ჯუმა მეჩეთის მშენებლობისა და ფუნქციონიერიბის ეტაპები. ავტორების აზრით, ახლადგამოვნლენილი წერილობითი წყაროები იძლევა იმის საფუძველს, რომ აღნიშნული საკულტო ძეგლი დათარიღდეს VIII საუკუნით.Powered by bootstrapmade.com