გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

საკვეთელი

საკვეთელი


  1. სახვნელი;
  2. ხმალს წინ გუთნის მხარში ამოყრილი ფხიანი რკინა რომლითაც მიწა იჭრება;
  3. "ერქვნის მახვილი". მისი ერთადერთი დანიშნულებაა სახნავი ფენის გაპობა ვერტიკალურ სიბრტყეში. სახვნელის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი. იგი რკინისაა, პირზე ფოლადდაკრული, გრძელტარიანი. ტანით გაყრილია მხარის ნაჩვრეტში და დამაგრებულია ხის სოლებით.