გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

სამხარი

სამხარი


ჭამადთა ჟამთა სახელი არს. ვინათგან ორთა ჯერთა ჭამენ, შუადღე ჭამადი არს სამხარი, ხოლო მიმწუხრი ჭამადი – სერობა; უკეთუ სამხარი არა შუადღე მიიღო და უადრესად ჭამა, მესამე ანუ მეორე ჟამსა, უწოდენ სადილსა და არა სამხარსა; დილაზე მცირესა საჭმელსა ეწოდების საუზმე და სამხრისა შემდგომად ჭამადსა– ზარმელი და უკეთუ სერობისა შემდგომად ჭამადი მიიღო, სერის-კუდი ეწოდება (სულხან-საბა).