კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2005. ნომერი 12

რელიგია ევროკავშირში

ავტორ(ებ)ი: თამარ ჯანელიძე

Die Gründung der Europäischen Gemeinschaft nach dem Zweiten Weltkrieg 1952 für Kohle und Stahl (EGKS) gilt als Anfangsstadium der Europäischen Integration. Zur Fortsetzung der Europäischen Einigung schufen die sechs westeuropäischen Staaten weitere Institutionen wie EWG und EURATOM. Das Augenmark der Zusammenarbeit unter den ersten europäischen Einrichtungen richtete man auf die Entwicklung der gemeinsamen Wirtschaftspolitik innerhalb der Gründerstaaten.ჟურნალი ამირანი. 2005. ნომერი 12

მე მგონი დროა

ავტორ(ებ)ი: იბრაიმ გორაძე

კარგად მახსოვს ის ბედნიერი ხანა, როცა მაჭახლის ხეობა ერთიანი იყო და იგი საქართველოს შემადგენლობაში შედიოდა. კარჩხალის მთები კლდოვანია, ამდენად აქ მოსახლეობა წვრილფეხა საქონლის მოშენებას მისდევდა, ცხოვრებასაც არა უშავდა რა. ჩვენს სოფელს კარჩხალის მთის გაღმა მხარეს ჰქონდა საზაფხულო იალაღები, საიდანაც ხელისგულივით მოჩანდა შავშეთი და არტანუჯის მაღლობი.ჟურნალი ამირანი. 2005. ნომერი 13

ეროვნულ უმცირესობებს შორის ურთიერთობის პრობლემები საქართველოში XX საუკუნის 80-90-იან წლებში

ავტორ(ებ)ი: ქეთევან აბულაძე

კავკასია უძველესი დროიდან ეთნიკურად და რელიგიურად ჭრელ რეგიონს წარმოადგენდა. ერთა შორის ურთიერთობები დღეს არანაკლებ აღელვებს ჩვენს საზოგადოებას, ვიდრე ეკონომიკური, ეკოლოგიური, დემოგრაფიული თუ სხვა პრობლემები.
საქართველოს ტერიტორიაზე უძველესი დროიდან ცხოვრობენ ეროვნული უმცირესობანი. ეროვნულ უმცირესობაში იგულისხმება ეროვნება, რომელიც ცხოვრობს სხვა ერის ტერიტორიაზე და შეადგენს უმცირესობას ადგილობრივ (აბორიგენ) მოსახლეობასთან შედარებით.ჟურნალი ამირანი. 2006. ნომერი 14

ძველი ქართული სამონასტრო ცხოვრების თავისებურებანი

ავტორ(ებ)ი: თეა კობახიძე

პერიოდი, რომელშიც სირიელ მამათა მობრძანება და მათ მიერ სამონასტრო ორგანიზაციის ჩამოყალიბება თავსდება, მეტად მძიმე პოლიტიკურ-კულტურული ასპექტებით ხასიათდება. ასეთი სერიოზულად პრობლემატური ფონიდან გამომდინარე, ქართულ სინამდვილეში დაარსებულ მონასტერს დიდი ეროვნულ-სარწმუნოებრივი მნიშვნელობა ჰქონდა.Powered by bootstrapmade.com