კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2006. ნომერი 14

შუაგული ამიერკავკასია - ფორპოსტი თუ პლაცდარმი თანამედროვე გეოპოლიტიკურ თამაშებში?

ავტორ(ებ)ი: გიორგი ქავთარაძე

ამიერკავკასია (და კერძოდ საქართველო) მდებარეობს არა მხოლოდ გეოგრაფიულად - დედამიწის ოთხივე მხარის გზაჯვარედინზე, გზაჯვარედინზე ქრონოლოგიური თვალთახედვითაც - ძველ, ტოტალიტარულ და ახალ, დემოკრატიულ სამყაროებს შორის.ჟურნალი ამირანი. 2006. ნომერი 14

კავკასიოლოგიური კვლევები იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის "სამეცნიერო ჟურნალში"

ავტორ(ებ)ი: მიხეილ ეკარდტი

სტასტიაში მიმოხილულია იენის (გერმანია) უნივერსიტეტში გაშლილი კავკასიოლოგიური კვლევების მოკლე ისტორია და მოცემულია აღნიშნულ თემატიკაზე უნივერსიტეტის შრომებში - "სამეცნიერო ჟურნალში" 1965-1990 წ.წ. გამოქვეყნებული სტატიების მოკლე ბიბლიოგრაფია.ჟურნალი ამირანი. 2006. ნომერი 14

სახელმწიფო გადატრიალებიდან დსთ-საკენ

ავტორ(ებ)ი: ბეჟან ჯავახია

საქართველოს XX საუკუნის ისტორია თვალნათელი მაგალითია ქართველი ხალხის გმირული ბრძოლისა დამოუკიდებლობისათვის. სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენისათვის თანმიმდევრულად მებრძოლმა ქართველმა ხალხმა XX საუკუნეში ორჯერ მოიპოვა დამოუკიდებლობა რუსეთის იმპერიისაგან, რომელიც მან დაკარგა 1801 წელს რუსეთის იმპერიის მიერ საქართველოს სახელმწიფოებრიობის გაუქმებისა და ანექსიის შედეგად.ჟურნალი ამირანი. 2006. ნომერი 14

აფხაზთა დამორჩილების იმპერიალისტური მეთოდები

ავტორ(ებ)ი: თამარ ჯანელიძე

In diesem Kapitel wird untersucht, welches politische und militärischeMittel das Russische Zarenreich für die Eroberung Abchasiens angewendethat. Diese Untersuchung soll politische Motive und historischeHintergründe der russischen Annexion Abchasiens aufdecken. Einevergleichende Analyse der gegenwärtigen Okkupation von 1993 und derAnnexion von 1864 steht auf dem Untersuchungsplan.Powered by bootstrapmade.com