გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

აჯილღა

აჯილღა


  1. სამიწათმოქმედო სახვნელი იარაღი. ჯილღის ერთ-ერთი სახეობა სამხრეთ საქართველოში, იგი შექმნილი უნდა იყოს სამი სხვადასხვა სახვნელის ზოგიერთი ელემენტის შერწყმა-შეჯვარებით;
  2. დაუკოდავი ულაყი ცხენი.