გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ნაცვალგარდობა

ნაცვალგარდობა


ახოს აღების ან სხვა სახის სამუშაოს დროს გასამრჯელოს გარეშე კოლექტიური შრომის გავრცელებული ფორმა, სანაცვლო შრომის ანაზღაურებაზე აგებული შრომითი გაერთიანება.