გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ჯამი

ჯამი


ჭურჭლის სახეობა

ჯამნი არიან ჭურჭელნი წნოანთა შეჭამადთანი: ბადია, ლოდა, ლოდაკი, უსკურა, პინაგი და ფილჯამი. ბადია არს ჯამი ყოველთა უდიდეს, ვინათგან ნადიმთა შინა მით მოიღებენ წნოვანსა მენადიმეთათვის მისაღებელად და მუნით გან(ჰ)ყოფენ; ლოდა არს უმცირეს მისსა და უდიდეს სხვათა ჯამთა(სა); ლოდაკი არს ჯამი ერთისა კაცისა ჯერისად მისართმეველი; უსკურა არს სამი-ოთხი, გინა მეტი ჯამნი ქმნილნი ერთსა თეფშსა ზედა ღეროიანად ნაქმ(ა)რად სხვადასხვა საჭმელებთათვის; პინაგი არს ჯამი ლოდაკისა უდიდესი ორთა კაცისა მისართმად; ხოლო ფილჯამი – უმცირეს ყოველთასა მჟავეთათვის და მაწონთა მისართმეველად (სულხან-საბა).


მოძიებულია „http://caucasology.com/wiki/index.php?title=ჯამი&oldid=9723“-დან