გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

დაკვალვა

დაკვალვა


სამიწათმოქმედო სამუშაო, კვლების გავლება სახვნელი იარაღის მეშვეობით.