კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2000. ნომერი 3

ბინარიტეტი და კომპლემენტარიტეტი ჩრდილო-აღმოსავლეთ საქართველოში. ქალ-ვაჟის გაყვანა იახსრის ხატში

ავტორ(ებ)ი: ქევინ თუითი, პაატა ბუხრაშვილი

კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი საზოგადოებრივი ინსტიტუტის ბაზაზე, კანადის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოყოფილი გრანტის საფუძველზე, 1995-1997 წლებში, აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან რეგიონებში (ფშავ-ხევსურეთში) შესაძლებელი გახდა ეთნოგრაფიული და ლინგვისტური მასალების შეკრება. ამან საშუალება მოგვცა გვემსჯელა აქ დღევანდლამდე შემორჩენილ ქალ-ვაჟის ხატში გაყვანის ტრადიციაზე.ჟურნალი ამირანი. 2002. ნომერი 6

ვეფხისტყაოსანი რაინდის სახელის შესახებ

ავტორ(ებ)ი: ნელი ბრეგაძე

პოემასთან - "ვეფხისტყაოსანი" - დაკავშირებულ საკვლევ საკითხთა შორისაა მისი გმირების სახელები, ვინაობა და მათი მიმართება ავტორთან. ამათგან ჩემი ყურადღება მიიპყრო მთავარი გმირის სახელმა - ტარიელ. მას მნიშვნელობა უნდა ჰქონდეს ზემოდასახელებული ორი საკითხის გარკვევისთვისაც...ჟურნალი ამირანი. 2002. ნომერი 7

კილოს აღწერა და ცივილიზაციის დეფინიცია ილია ჭავჭავაძის

ავტორ(ებ)ი: პოლ მანნინგი

"მგზავრის წერილები"-ს საბოლოო ნაწილში ილია ამბობს: - "ჩემი ცდა მარტო იმაშია, რომ იმისი (ლელთ ღუნია - პ.მ.) აზრისათვის იმისივე ფერი შემერჩია და იმის სიტყვისათვის იმისივე კილო. თუ ეს შევასრულე, ჩემი განზრახვაც შემისრულებია."Powered by bootstrapmade.com