კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2008. ნომერი 19

ხის ტრადიციული ხუროთმოძღვრება და მასთან დაკავშირებული ტერმინოლოგია იმერხეულ მეტყველებაში

ავტორ(ებ)ი: თამარ პაპიაშვილი

ქართულ ტრადიციულ ხუროთმოძღვრულ ხელოვნებას განვითარების დიდი ხნის ისტორია აქვს. საქართველოში მშენებელთა ხელობები დიფერენცირებული და სახელდებული ყოფილა ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების პერიოდისათვის, რასაც მოწმობს პირველ ქართულ ნათარგმნ ბიბლიაში დადასტურებული ტერმინები: ხურონი ხეთანი და ხურონი ქვათანი.ჟურნალი ამირანი. 2008. ნომერი 19

ქართველ ბერთა ერისკაცებთან ურთიერთობის დასაშვები ფორმები სირიელ მამათა ცხოვრებანის ანალიზის საფუძველზე

ავტორ(ებ)ი: თეა კობახიძე

პერიოდი, რომელიც ასურელ მოღვაწეთა ქართლში მობრძანებას ემთხვევა, საქართველოსათვის ძნელბედითი და კატაკლიზმებით სავსე იყო: "ამის ფარსმანის მეფობასა მოვიდეს სპარსნი, მოაოხრეს ქართლი და რანი, ხოლო ფარსმან მეფემან ქართველთამან, ითხოვა სპარსთ მეფისაგან, რათა არა მოაოხრნეს ეკლესიანი და იპყრას ქართლი სჯულსა ზედა ქრისტესსა, რამეთუ მას ჟამსა ბერძენნი უცალო იყვნენ ... ვერ შემძლებელ იყვნეს შეწევნად ქართველთა..."ჟურნალი ამირანი. 2008. ნომერი 19

გრიგოლ რობაქიძის "ქალაქი" ფენომენი და ევროპის ცივილიზაციის კრიზისი

ავტორ(ებ)ი: ეკა ცხადაძე

დიდმა მოაზროვნეებმა და შემოქმედებმა ევროპული ცივილიზაციის კრიზისი XIX საუკუნის შუა ხანებიდან შეიგრძნეს და ამ ხნიდან გაბატონებას იწყებს სკეპსისი ფილოსოფიასა და მხატვრულ შემოქმედებაში, ხელოვნებაში საერთოდ. არტურ შოპენჰაუერის ნიჰილიზმს აგვირგვინებს ზარატუსტრას ავტორის სიტყვები...Powered by bootstrapmade.com