კვლევა

კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2010. ნომერი 22

საკულტო ტექსტების პოეტიკური ანალიზი

ავტორ(ებ)ი: ხვთისო მამისიმედიშვილი

აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის საკულტო ტექსტების, ისევე როგორც ყველა ზეპირი ძეგლის, გამომსახველობითი მხარე ხალხური პოეტიკის წესებს ემყარება. თუმცა მხატვრული ფორმით საკულტო ტექსტები არსებითად განსხვავდება ზეპირსიტყვიერების სხვა ჟანრებისგან. საკულტო ტექსტების საკრალური ხასიათი, სინკრეტული ბუნება, წარმოთქმის ფორმა, ტროპული მეტყველება, შესრულების რიტუალური წესი და ლექსიკა განაპირობებს მის მხატვრულ თავისებურებას.ჟურნალი ამირანი. 2015. ნომერი 27

კოლაელ ყრმათა მარტვილობა

ავტორ(ებ)ი: ბიძინა ჩოლოყაშვილი

წინამდებარე გამოკვლევის მიზანს წარმოადგენს კოლაელ ყრმათა წამების ამსახველი ნაწარმოების შექმნის პერიოდის დადგენა.
თხზულების სრული სათაურია: "წამებაჲ ყრმათა წმიდათაჲ რიცხჳთ ცხრათაჲ, რომელნი იყვნეს სულითა ძმანი ნათლის-ღებითა წმიდისაგან ემბაზისა, ხოლო შობილ იყვნეს თავის-თავისა დედისაგან თჳსისა“.
ქართულ ენაზე დაწერილი მარტვილობა ერთადერთი ხელნაწერითაა შემონახული, რომელიც დაცულია საბერძნეთში, ათონის მთაზე აგებულ ივერთა მონასტერში.ჟურნალი ამირანი. 2009. ნომერი 21

ათონის ქართველთა მონასტრის ტიპიკონი და ლაზარეს ანდერძი გალესიოსის მთიდან

ავტორ(ებ)ი: ხათუნა თოდაძე

ათონის მთაზე პირველი ქრისტიანი მოწესეები VIII-IX საუკუნეებიდან ჩანან. X საუკუნის ბოლოსათვის იქ ბერძნული მონასტრების ცენტრმაც გადაინაცვლა. X საუკუნის მეორე ნახევრიდან ბიზანტიის სახელმწიფოს პოლიტიკურ თუ საეკლესიო წრეებში ქართველები მრავლად გამოჩნდნენ. რასაკვირველია, მათ ათონზეც დაიწყეს დამკვიდრება. თავდაპირველად ბერძენთა სადგომს შეაფარეს თავი.Powered by bootstrapmade.com