?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

1999 ნომერი 1

კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი საზოგადოებრივი ინსტიტუტის წესდება

შეტანის თარიღი: 2000-12-22

ავტორ(ებ)ი: დოკუმენტი

კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი საზოგადოებრივი ინსტიტუტი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმით წარმოადგენს მოქალაქეთა საზოგადოებრივ გაერთიანებას.
ინსტიტუტი თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციის, "მოქალაქეთა საზოგადოებრივი გაერთიანებების შესახებ" საქართველოს კანონის, სხვა მოქმედი კანონმდებლობის, საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმებისა და წინამდებარე წესდების შესაბამისად.1999 ნომერი 1

The uses of the Caucasus

შეტანის თარიღი: 2000-12-22

ავტორ(ებ)ი: ქევინ თუითი

The ancient Greeks, although in sporadic contact with the peoples on the eastern shores of the Black Sea since Homeric times, used the Caucasus as a setting for an imaginary worldradically different from the one they knew at first hand. Their Caucasus was a wonderland of savagery and wealth, alluring princesses with magical powers, nymphs, Amazons, and primitive"Lice-eaters" (Phtheirophagoi).1999 ნომერი 1

წაწლობის ეტიმოლოგიისა და უძველესი საზოგადობრივი მნიშვნელობისათვის

შეტანის თარიღი: 2000-12-22

ავტორ(ებ)ი: ქევინ თუითი

"ბუნებამ რა ღონე იღონა", - წერს ვაჟა-ფშაველა, - "რა ოსტატობა იხმარა, სთქვა: მოდი, ფშაველ ქალს, ამ ტურფა იას, რადგან სილამაზისა მოკლე ვადა აქვს - ცოტა ხანი, ეს ცოტა დრო სიამოვნებით გავატარებინო, ჩაუდვა მოსიყვარულე, პლატონური სიყვარულით გამსჭვალული გული ვაჟკაცისადმი, ვინც იმას მოეწონება, ვიზედაც თვალი მიუვა, ხოლო მის მშობლებს, ნათესავებს მივსცე ისეთი ხასიათი, მოუთმინონ ქალ-ვაჟს ერთად ყოფნა, ერთად წოლა, ხვევნა, კოცნა, მტლაშა-მტლუშიო, ან რატომ არ უნდა მოითმინონ, როცა ამათზე ადრე თვით მშობლებმა გაიარეს წაწლობის კურსი?"1 | 2 | 3 | 4 | դ | գ
Powered by BootstrapMade