?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2020 ნომერი 33

ნომრის თავფურცელი

შეტანის თარიღი: 2020-09-01

ავტორ(ებ)ი: სარედაქციო კოლეგია

ჟურნალ "ამირანის" 33-ე ნომრის თავფურცელი2020 ნომერი 33

ჩიხორის ქალკოლით-ადრებრინჯაოს ხანის ნამოსახლარი

შეტანის თარიღი: 2020-09-01

ავტორ(ებ)ი: ნიკოლოზ ცქვიტინიძე

ჩიხორის ქალკოლით-ადრებრინჯაოს ხანის ნამოსახლარი და სახელოსნო რიონ-ყვირილას აუზის რეგიონის პირველი "ღია" ნამოსახლარი ძეგლია, რომელიც არქეოლოგიური გათხრების შედეგადაა შესწავლილი, თუმცა ნაშრომში ჩვენ მხოლოდ ნამოსახლარზე მოპოვებულ მასალას მიმოვიხილავთ, ხოლო ნამოსახლარის და სახელოსნოს კომპლექსურად შესწავლა ჩვენ მომავლის პერსპექტივად გვესახება. მანამდე ცნობილი გვიან-ქალკოლითური ღია ნამოსახლარების მასალები ზედაპირული შეგროვების გზით იყო მოპოვებული.2020 ნომერი 33

ცენტრალური კავკასიონის გადასასვლელები (რაჭა, ბალყარეთი, დვალეთი)

შეტანის თარიღი: 2020-09-01

ავტორ(ებ)ი: ლერი ჯიბლაძე

ბრინჯაო-ადრერკინის ხანაში მთის რაჭა გარე სამყაროდან კულტურულად არ იყო მოწყვეტილი და მჭიდრო კონტაქტები უნდა ჰქონოდა ცენტრალური კავკასიონის ჩრდილოეთ ფერდზე მცხოვრებ მოსახლეობასთან. ეს კავშირურთიერთობები კოლხეთის ამ მხარესა და განსაკუთრებით მეზობელ დიგორიის (მდ. ურუხის სათავეები), ბალყარეთსა (მდ. ჩერეკის ზემო წელი) და ისტორიულ დვალეთში (მდ. არდონის სათავეები) მცხოვრებ მოსახლეობას შორის ძირითადად ხორციელდებოდა ცენტრალური კავკასიონის ქედის უღელტეხილებზე გამავალი საკომუნიკაციო გზების მეშვეობით, სადაც ასეთი გადასასვლელი რამდენიმე იყო.1 | 2 | 3 | 4 | դ | գ
Powered by BootstrapMade